Области на дейност

Свържете се с нас

Адвокатска кантора по френско и българско право

Кантората на Лиляна Бакайоко оказва юридическо съдействие на клиентите си в приложение както на френското право, така и на българското право, и осигурява представителство както пред френските, така и пред българските съдилища, в частност в следните области:

Търговско право

 • Търговски сделки
 • Регистрация на еднолични търговци
 • Прехвърляне на фирми на еднолични търговци
 • Търговски дружества (вж. Дружествено право)
 • Търговски дружества (вж. Дружествено право)

Дружествено право

 • Учредяване и вписване в Търговския регистър на търговски дружества
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Прекратяване на търговски дружества
 • Ликвидация на търговски дружества
 • Несъстоятелност

Данъчно право

 • Данъчно облагане на физически лица
 • Данъчно облагане на юридически лица
 • ДДС, индиректни данъци
 • Международно данъчно облагане
 • Данъчен контрол и данъчно процесуално право

Международно частно право

 • Международни договори
 • Приложимо право
 • Компетентност на съдилищата
 • Признаване и допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове

Право на конкуренцията

 • Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Контрол над концентрациите между предприятия
 • Забрана за нелоялна конкуренция

Енергийно право

 • Възобновяеми енергийни източници
 • Невъзобновяеми енергийни източници

Право на интелектуалната собственост

 • Право на индустриалната собственост
 • Авторско право
 • Права, сродни на авторското право

Право на информационните технологии

 • Право на електронната търговия и на Интернет
 • Право на изкуствения интелект
 • Право на договорите, приложено към информационните технологии
 • Право на софтуерите и на базите данни

Европейско право

 • Европейска конвенция за правата на човека
 • Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ)

Процесуално право и арбитраж

 •  Юридическо представителство пред френските и българските съдилища
 •  Юридическо представителство пред арбитражни съдилища

Гражданско право

 • Граждански сделки
 • Дееспособност на физическите лица
 • Актове за гражданско състояние
 • Граждански дружества
 • Упълномощаване и представителство

Семейно право

 • Брачни договори, Pacs, съжителство
 • Развод, раздяла на неженени родители
 • Произход

Вещно право

 • Право на собственост
 • Съсобственост
 • Етажна собственост
 • Право на строеж

Потребителско право

 • Нелоялни търговски практики
 • Безопасност и качеството на стоките и услугите
 • Гаранция на потребителската стока
 • Рекламации

Трудово право

 • Сключване, изпълнение и прекратяване на трудови договори
 • Защита срещу незаконно уволнение